REKLAMACJE I ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dn. 25.12.2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22 poz 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) Wymieniona ustawa ma zastosowanie do konsumentów, którymi zgodnie z art. 221 k.c. są osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
1. Zwrócone towary Sklep przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez kupującego w oryginalnym opakowaniu z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z towaru.
2. Kupujący przesyła towar z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura) oraz kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji).
3. Koszt zwrotu pokrywa Kupujący. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy po otrzymaniu przesyłki, Sklep zwraca Kupującemu wyłącznie cenę sprzedaży towaru na rachunek wskazany przez kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego zwracanej przesyłki. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy po złożeniu zamówienia, lecz przed doręczeniem wysłanej już przesyłki lub w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki albo jej niepodjęcia w terminie, Sklep zwraca Kupującemu cenę sprzedaży towaru pomniejszoną o poniesione koszty przesyłki na rachunek wskazany przez kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwróconej przesyłki. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
4. Wszekie zgłoszenia reklamacji prosimy wysyłać na adres kontakt@skladzdrowia.pl
5. Termin odpowiedzi na zgłoszone reklamcje to 14 dni roboczych.
6. Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją: "zwrot towaru". Zwroty należy przesyłać na adres: Skład Zdrowia ul. Chopina 1 , 62-510 Konin.
7. Sklep zwraca Kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej po uwzględnieniu reklamacji na rachunek wskazany przez kupującego.
8. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy kupującego, Sklep nie zwraca kupującemu uiszczonej ceny. Na zlecenie kupującego, przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej, Sklep odsyła ponownie towar na koszt kupującego.
9. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Paczkomatów InPost lub Przesyłki kurierskiej InPost i otrzymaniu od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Sklep wszczyna postępowanie reklamacyjne po 21 (dwudziestu jeden) dniach od daty nadania przesyłki. Odszkodowanie za przesyłkę (produkty) o równowartości łącznej kwoty zamówienia wypłacane jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z InPost, które może rozpatrywać reklamację w okresie 30 (trzydziestu) dni od momentu otrzymania złożenia reklamacji przez Sklep.
9. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

Odstąpienie od umowy i zwrotów towarów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu, Sklep zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej kontak@skladzdrowia.pl lub pisemnie na adres Sklep Skład Zdrowia ul. Chopina 1 , 62-510 Konin.
3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.
4. Zwrócone towary Sklep przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
6. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Sklepu.
7. Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Skład Zdrowia ul. Chopina 1 , 62-510 Konin..
8. Sklep zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Sklepu lub dostarczenia przez kupującego dowodu ich przesłania do Sklepu.
9. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sklep (karton + wypełnienie). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.
10. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:a. w których przedmiotem umowy są produkty mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sklep informował klienta przy składaniu zamówienia
b. w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.